PRIPRAVTE SA NA SEZÓNU A KÚKNITE NA VŠETKY NOVINKY ☀️ ✌️

Podmienky ochrany osobných údajov

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je STOA-Zahradní minigolf s.r.o. IČO 24696692 so sídlom Srbkova 3/1, Česká republika (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú  

Adresa: Srbkova 3/1, 250 64, Česká republika, E-mail: info@zahradnazabava.sk, Telefón: +421 222 205 893

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. ZÁKONNÝ DOVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • Plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona.
 • Oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov - v pripade zasielanie jde o novinky v zahradných hrách) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona.

2. Účelom spracovania osobných údajov je:

 • Vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.
 • Zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít - len ve vazbe na zahradné hry a aktivity.

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

4. Naše webové stránky využívajú technológie retargeting od služieb Sklik Prevádzkované spoločnosťou Seznam.cz, a.s. Spoznajte návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, naše reklamy v reklamnej sieti spoločnosti Seznam.cz, a.s. V tomto prípade nedochádza k spracovaniu osobných údajov, prípadne nie ste o tomto konkrétnom informovaní. Rovnaký prípad platí aj pre službu remarketingu spoločnosti Google Česká republika, s.r.o. Viac informácií nájdete tu:
https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

IV. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

 • Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. PRIJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (SUBDODÁVATELIA PROVÁDZKOVAŤELA)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy.
 • Zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet s.r.o., Praha) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu.
 • Zaisťujúce prepravu tovaru k zákazníkovi (Direct Parcel Distribution CZ s. r. o. - DPD Česká republika).
 • Zabezpečenie spracovania účtovnej agendy (podpísaná zmluva na spracovanie osobných údajov).
 • Zaisťujúce marketingové služby (Seznam Sklik - Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, Praha 5, ďalej Google, Google Analytics - Google Česká republika, s.r.o., Stroupežnického 3191/17, Praha 5)služby online platební brány (pays.cz s.r.o. Štefánikova 1, 60200 Brno).

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia cloudových služieb.

VI. VAŠA PRÁVA

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte:

 • Právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona.
 • Právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona.
 • Právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona.
 • Právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona.
 • Právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona.
 • Právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. PODMIENKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÝCH ÚDAJO

1.Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä… heslá, zabezpečený operačný systém - šifrovanie a aktualizovaný antivírusový program.

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. COOKIES

Ukládánie Cookies (malý soubor uložený ve vašom počítači, ktorý ukládá nastavení webu ve vašom počítači - velikosť písma, údaje, atd) – viz samostatný dokument Cookies - https://www.zahradnazabava.sk/cookies/

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň vám zašle novú verziu týchto podmienok na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25. 5. 2018.